bidiland


Các ngành nghề  hoạt động của bidiland :

Du lịch đất bình định. Truyền thông. Kinh doanh 

Một vài hình  ảnh của trung tâm thiết kế  bidiland